Privacyverklaring

Stichting IJsspeedway Assen, statutair gevestigd aan Steendijk 235, 9400 AD Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting IJsspeedway Assen
Steendijk 235
9400 AD Assen
Telefoon 0592312729
E-mail

Stichting IJsspeedway Assen; nader te noemen als IJsspeedway Assen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
IJsspeedway Assen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Genderidentiteit
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
- Bedrijfsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Deze website en/of aangeboden diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, is niet te controleren. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan wordt deze informatie meteen verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt
IJsspeedway Assen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over diensten en producten
- U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- U kaarten toe te kunnen sturen per post
- Om goederen af te leveren of diensten te kunnen uitvoeren
- Om materialen en producten te plaatsen, te bewerken en werkzaamheden uit te voeren bij u op locatie
- IJsspeedway Assen verwerkt ook persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die zijn benodigd voor de belastingaangifte.

Alleen persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende grondslagen
- U heeft nadrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor betaling, voor aflevering van producten en voor het leveren van diensten.
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
- De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming
IJsspeedway Assen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IJsspeedway Assen) tussen zit. IJsspeedway Assen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Computers voor verwerking e-mail, communicatie en administratie om met u te communiceren, archiveren van e-mail en facturen te kunnen sturen.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard
IJsspeedway Assen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens:
Bewaartermijn. Zolang u een relatie bent; Om u te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
Personalia:
Bewaartermijn. Zolang u een relatie bent; Om u te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
Adres en locatie:
Bewaartermijn. Zolang u een relatie bent; Om u te kunnen factureren en diensten en/of producten te kunnen leveren.
Telefoon en e-mail:
Bewaartermijn. Zolang u een relatie bent; Om met u te communiceren voor het leveren van diensten en/of producten.

Delen van persoonsgegevens met derden
IJsspeedway Assen verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
IJsspeedway Assen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
IJsspeedway Assen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Onderaan deze pagina worden deze weergegeven.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee deze website worden geoptimaliseerd. U kunt u altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken Google Analytics-cookies, hebben Google volledig geanonimiseerd en daarom mogen we deze cookies plaatsen zonder toestemming.
Wij hebben met Google een (getekende) bewerkersovereenkomst gesloten.
Wij hebben met Google -het laatste octet van- het IP-adres gemaskeerd.
Wij hebben met Google 'gegevens delen' uitgezet.
Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies, er wordt dus geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.
Wij hebben met Google:
- Geanonimiseerd (Anonymize) IP. Door het laatste octet van het IP-adres van de websitebezoeker te verwijderen.
- Gegevens delen met Google uitgezet. Te weten; Producten en services van Google (verbetering hiervan), Benchmarking (vergelijking van geaggregeerde gegevens met andere websites), Technische ondersteuning, Accountspecialisten (toegang voor -) en Google verkopers/salesexperts (toegang voor -).
- Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet.
- De functie voor User ID's uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IJsspeedway Assen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die bekend zijn bij IJsspeedway Assen in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar boven genoemd e-mailadres.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Reactie van IJsspeedway Assen geschiedt zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen vier weken, na uw verzoek.
IJsspeedway Assen wil uw er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
IJsspeedway Assen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met IJsspeedway Assen.

IJsspeedway Assen heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.

IJsspeedway Assen kan op elk gewenst moment de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen.
Indien nodig wordt u hierover vooraf apart geïnformeerd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middels van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.


Welke cookies gebruikt ijsspeedway.nl:

Aanbieder: www.ijsspeedway.nl
Naam: spcookie_status
Functie: 
Bewaartermijn: 1 maand.

Aanbieder: .ijsspeedway.nl
Naam: _ga
Functie: Gebruikt door Google om gebruikers analyse te onderscheiden.
Bewaartermijn: 24 maanden.

Aanbieder: .ijsspeedway.nl
Naam: _gat_gtag_UA_148371605_1
Functie: Gebruikt door Google om verzoeksnelheid te vertragen t.b.v. implementatie in Google Tag manager.
Bewaartermijn: 12 maanden.

Aanbieder: .ijsspeedway.nl
Naam: _gid
Functie: Gebruikt door Google om gebruikers analyse te onderscheiden.
Bewaartermijn: 3 dagen.

Aanbieder: data1.ahjilop.com
Naam: PHPSESSID
Functie: Functionele cookie om uw bezoek bij te houden. Zodat bij een bezoek aan de volgende pagina die u ophaalt, dat u dezelfde persoon bent van het bezoek van de vorige pagina.
Bewaartermijn: Wanneer de browsersessie eindigd, tot einde bezoek website.

Aanbieder: data1.ahjilop.com
Naam: a0656e9119681f20546bba3aa5377406
Functie: 
Bewaartermijn: 12 maanden.

Aanbieder: data1.ahjilop.com
Naam: plugin_key
Functie: 
Bewaartermijn: 1 maand.

Aanbieder: widget.yourticketprovider.nl
Naam: NG_translate_Key
Functie: Bepaald de voorkeurstaal
Bewaartermijn: Aanhoudend.

Aanbieder: widget.yourticketprovider.nl
Naam: seatsio.net
Functie: Behoudt de status van de pagina op de ticket pagina
Bewaartermijn: 1 dag.

Aanbieder: seatsio.net
Naam: _ga
Functie: Gebruikt door Google om gebruikers analyse te onderscheiden.
Bewaartermijn: 2 jaar.

Aanbieder: widget.yourticketprovider.nl
Naam: _ga
Functie: Gebruikt door Google om gebruikers analyse te onderscheiden.
Bewaartermijn: 2 jaar.

Aanbieder: yourticketprovider.nl
Naam: _ga
Functie: Gebruikt door Google om gebruikers analyse te onderscheiden.
Bewaartermijn: 2 jaar.

Aanbieder: seatsio.net
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google om gebruikers analyse te onderscheiden.
Bewaartermijn: 2 jaar.

Aanbieder: yourticketprovider.nl
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google om gebruikers analyse te onderscheiden.
Bewaartermijn: 2 jaar.

Aanbieder: seatsio.net
Naam: _gid
Functie: Gebruikt door Google om gebruikers analyse te onderscheiden.
Bewaartermijn: 1 dag.

Aanbieder: widget.yourticketprovider.nl
Naam: _gid
Functie: Gebruikt door Google om gebruikers analyse te onderscheiden.
Bewaartermijn: 1 dag.

Aanbieder: widget.yourticketprovider.nl
Naam: ai_session
Functie: 
Bewaartermijn: 30 minuten.

Aanbieder: widget.yourticketprovider.nl
Naam: ai_user
Functie: 
Bewaartermijn: 12 maanden.

Aanbieder: yourticketprovider.nl
Naam: _gid
Functie: Gebruikt door Google om gebruikers analyse te onderscheiden.
Bewaartermijn: 1 dag.

Aanbieder: yourticketprovider.nl
Naam: _gcl_au
Functie: 
Bewaartermijn: 3 maanden.


Laatste wijziging 11 december 2019

IJsspeedway

Blijf op de hoogte van al het nieuws over het WK IJsspeedway in Nederland en de ijsspeedwaysport in het algemeen.
Uitslagen, het actuele WK-klassement, nieuwsberichten en nuttige informatie over IJsspeedway-evenementen.
Bestel je kaarten voor de wedstrijden van het wereldkampioenschap 2024 en de internationale race om de Roelof Thijs Bokaal in Thialf Heerenveen.